MURS-EKOM: Upute za korisnike grada Mursko Središće

Poštovani korisnici usluga:

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom (svibanj 2017.), sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Uredba je stupila na snagu 01.11.2017. godine, a počela se primjenjivati od 01.02.2018. godine. Uredbom bi se trebala postići ujednačenost kvalitete usluge na području cijele RH, te dodatno personalizirati usluga. Naplata bi se trebala provoditi uz maksimalno uvažavanje načela onečišćivač plaća.

Sve jedinice lokalne samouprave trebale su u ovom prijelaznom razdoblju donijeti ODLUKU O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA na svom području, te donijeti nove cjenike usluga usklađene s Uredbom Vlade i Odlukom JLS-a.

MURS-EKOM d.o.o. kao davatelj usluga uskladio je način pružanja usluga sukladno Uredbi Vlade i Odluci JLS-a. Svi korisnici usluga dobili su na svoje adrese upute i Izjavu temeljem kojih su mogli odabrati standardne veličine posude unutar određenih grupa korisnika. Uz samu izjavu dobili su i izvadak iz cjenika, dok su Zakon, Uredba, Odluka i novi cjenik objavljeni na web stranici

MURS-EKOM-a: www.murs-ekom.hr .

Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom propisan je minimalni opseg usluge koji mora sadržavati:

– sakupljanje miješanog komunalnog otpada (crni/zeleni spremnici)

– sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada (smeđi spremnici)

– sakupljanje korisnog otpada (vreće)

– sakupljanje glomaznog (krupnog) otpada

– preuzimanje problematičnog otpada u reciklažnom dvorištu

Korisnici mogu građevinski otpad nastao održavanjem i manjim popravcima u kućanstvima samostalno dovesti u količini ne većoj od 200 kg u periodu od  6 mjeseci u Reciklažno dvorište.

Korisnici usluge (jednočlana i dvočlana domaćinstva) su automatski prebačeni na manje veličine spremnika te su tako ostvarili povoljnije cijene, a u skladu sa Uredbom Vlade i Odlukom JLS-a. Korisnici usluge (jednočlana i dvočlana domaćinstva) koji su automatski prebačeni na manje spremnike, kod njih se primjenjuju cijene za odabrani volumen, a sami spremnici će se postepeno mijenjati za manje.

Korisnici usluga (fizičke osobe) razvrstane su u više kategorija i sukladno tome mogu birati veličinu posude:

Svi korisnici su sukladno Uredbi Vlade od početka ožujka 2018. godine dobili i dobivati će mjesečne račune za izvršenu uslugu u proteklom mjesecu (prvi račun su dobili oko 15.08. za izvršenu uslugu u srpnju).

Uredba Vlade je propisala definiciju za trajno nekorištenu nekretninu, a što je regulirano mjernim uređajima za druge usluge (struja, voda, plin), te ukoliko kuća ima isključene navedene usluge smatra se trajno ne korištena. Kako bi se olakšalo proglašenje nekretnine trajno nekorištenom korisnik to može zatražiti izjavom danom davatelju usluge s time da u roku 6 mjeseci počinje dostavljati obračun struje gdje potrošnja struje neće biti veća od 6 kw za obračunsko razdoblje. Ukoliko korisnik usluge ne dostavi navedeni obračun davatelj usluge će retroaktivno naplatiti najjeftiniju tarifu usluge.

Cijena usluge sastoji se sukladno Uredbi Vlade RH od tri djela:

Cijena usluge = cijene minimalne javne usluge + broj odvoza miješanog komunalnog otpada + ugovorna kazna

Cijena minimalne javne usluge pokriva sve troškove sustava gospodarenja otpadom, osim troška obrade miješanog komunalnog otpada koji se naplaćuje kroz broj odvoza takvog otpada čime korisnik sam utječe na krajnju cijenu usluge. Ugovorna kazna koristi se ukoliko korisnik usluge ne koristi uslugu sukladno Odluci i Općim uvjetima usluge te mu se tada može izdati ugovorna kazna od strane davatelja usluge. Ugovorna kazna može se izreći za ostavljanje više otpada od ugovorenog volumena spremnika, za odlaganje otpada u krive spremnike, za uništenje spremnika davatelja usluga, za nereguliranje javne usluge sakupljanja biorazgradivog otpada i ne stavljanja spremnika na javne površine na vrijeme.

U obračunskom razdoblju (mjesec dana) korisnik usluge ima obavezu samo jedne primopredaje miješanog komunalnog otpada od stvarnih dva ili tri odvoza mjesečno koji su mogući. Korisnik ima pravo na jedan odvoz glomaznog otpada godišnje, u terminima odvoza ( pet termina), za drugi i svaki slijedeći odvoz se naplaćuje prijevoz, a razliku do 4m3 godišnje može bez naknade samostalno dovesti u Reciklažno dvorište.

Iz formule za izračun cijena usluga vidljivo je da će cijena usluge biti promjenljiva sukladno broju primopredaja miješanog komunalnog otpada, zbog čega sustav  trajnih naloga preko Banke nije primjenjiv. Korisnici koji koriste klasični sustav trajnih naloga bili su zamoljeni  da ih otkažu i plaćaju po stvarnom obračunu.

Za sve eventualne dodatne informacije može se kontaktirati Murs-ekom na broj telefona 040/543-314 svaki radni dan od 8.00 – 14.00 sati, (pauza od 11.00-11.30 sati).

MURS-EKOM d.o.o. je kao davatelj usluge osigurao sukladno Uredbi digitalnu evidenciju odvoza otpada, a samo sakupljanje otpada snima se kamerama na komunalnom vozilu što predstavlja prihvatljiv dokaz o izvršenju usluge.

Obavještavamo Vas da će mobilno reciklažno dvorište biti u svakom mjestu jednom u 4 mjeseca sukladno rasporedu koji je objavljen na mrežnim stranicama MURS-EKOM-a i mogu se predati posebne kategorije otpada (lijekovi, boje i lakovi, i sl.) u manjim količinama.

Napomena – da ćete na svoju cijenu moći direktno utjecati sukladno broju primopredaja miješanog komunalnog otpada (crne/zelene kante), dok sve ostale usluge unutar javne usluge ostaju nepromijenjene, ne utječu na cijenu.

Zahvaljujemo Vam se na razumijevanju, i nadamo se da ćemo zajedno nastaviti čuvati naš okoliš i graditi zajednički sustav gospodarenja otpadom.

UPUTE O NAČINU OBRAČUNA

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom obračun javne usluge zbrinjavanja komunalnog otpada vrši se prema broju odvoza odnosno pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad (MKO – zelena ili crna posuda). Jedan odvoz je obavezan u toku mjeseca.

U osnovnoj cijeni (koje svako kućanstvo mora platiti) obuhvaćen je jedan (1) odvoz (MKO) mjesečno. Ako postoji potreba za više odvoza (2 ili 3) Vi sami kreirate  mjesečnu cijenu usluge  navedene u tablici 1. Isto tako pravilnim odvajanjem otpada utječete na broj odvoza jer su vreće za selekciju i dalje besplatne.

Kućanstvo koje ne kompostira (prema Izjavi), dobije spremnik za biootpad (smeđa posuda-BKO) te mu se povećava cijena javne usluge. Obračun za biootpad vrši se isto prema mjesečnom broju odvoza spremnika za miješani komunalni otpad-MKO (tablica 2), neovisno o tome koliko puta se odvozi spremnik za biootpad (1-4 odvoza).

MURS-EKOM d.o.o.