Murs-ekom: Sa siječnjem 2019. godine cijena usluga za domaćinstvo smanjuje se za 12% u gradu M. Središće

Danas, 28. studenog 2018. godine gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak dao je Suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja korisnog, problematičnog i glomaznog otpada na području grada Mursko Središće.

Kao što je već bilo objavljeno u glasilima Grad Mursko Središće sa općinama partnerima Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec kupili su tvrtku Murs-ekom d.o.o. u svibnju ove godine.

Cilj je ove akvizicije podizanje nivoa usluge i odvajanja otpada što je definirano Planom gospodarenja otpadom RH u razdoblju 2018-2022. godine, što od nas traži EU kako bismo izbjegli plaćanje penala zbog neispunjenja ciljeva u odvajanju otpada.

Sada će biti moguće javljanje na natječaje za bespovratna sredstva kojima bi se nabavila nova komunalna vozila, projektira se kompostana za koju isto računamo na bespovratna sredstva, a u procesu je nabava 1000 posuda volumena 80 l za bio otpad  sa sufinanciranjem FOND-a u iznosu 85% potrebnih sredstava kao i za ostale potrebe gdje će se raspisivati natječaji.

Sa siječnjem 2019. godine cijena usluga za domaćinstva smanjuje se za otprilike 11,56% tako da će jedan odvoz posude za MKO od 120 l koštati 55,00 kn, umjesto dosadašnjih 61,36 kn.

Isto tako uvodi se odvoz bio otpada BKO svakih četrnaest dana pošto je uključeno samo otprilike 2% korisnika sa prosječno 8,00 kg otpada po odvozu. Cijena za  jedan odvoz posude 120 l MKO plus dva ili tri odvoza 80 l BKO prema kalendaru iznosio bi 67,60 kn, što je do sada za jedan odvoz 120 l MKO, plus BKO svaki tjedan iznosio 92,44 kn.

Cilj ovakvih cijena je da se što više korisnika uključi u odvoz bio otpada, posebno onih koji stanuju u višestambenim zgradama i domaćinstva koja ne kompostiraju otpad za vlastite potrebe.

CJENIK koji donosimo u nastavku vrijedi samo za grad Mursko Središće, a općine Selnica, Sv. Martin na Muri i Vratišinec koje participiraju u vlasničkoj strukturi imaju zasebne cijene.

Cijena odvoza MKO za domaćinstva – posude 60 – 240 l

odvoz svakih četrnaest dana ( dvotjedno)

ugovoreni spremnik l1 odvoz2 odvoza3 odvozacijena obavezne minimalne JU
puna cijena 3 i više čl. 120 l55,0063,4771,94               46,52
dvočlano domaćinstvo 80l36,6642,3247,97               31,02
samačka i soc. dom. 60 l27,4931,7335,97               23,40
povremeni korisnik 60 l               23,40
posuda 240 l73,4590,40107,35               56,50

MKO – odvoz miješanog komunalnog otpada u crnoj ili zelenoj posudi

PDV – uključen u cijenu

Cijena odvoza MKO za domaćinstva – posude od 60 – 240 l i BKO 80 l

odvoz svakih 14 dana ( dvotjedno)

ugovoreni spremnik l1 odvoz2 odvoza3 odvozacijena obavezne minimalne JU
puna cijena tri i više čl.120 l67,6076,0784,55                  59,12
dvočlano domaćinstvo 80 l45,0650,7156,36                  39,41
samačka i soc. dom. 60 l33,8038,0442,27                  29,56
povremeni korisnik 60 l                  29,56
posuda 240 l86,05103,00119,95                  69,10

MKO – odvoz mješanog komunalnog otpada u crnoj ili zelenoj posudi

BKO – odvoz biorazgradivog otpada u smeđoj posudi

PDV – uključen u cijenu

 Kako bismo ispunili zadane ciljeve i izbjegli penale kao Jedinice lokalne samouprave i  Republika Hrvatska potrebno je izvršiti slijedeće:

  • prema Uredbi Vlade RH sva domaćinstva i pravne osobe trebaju biti u sustavu organiziranog

odvoza otpada prema kategoriji u koju spadaju

  • svi korisnici su dužni razvrstavati otpad u besplatne vreće za selekciju, staklenu ambalažu odlagati u kontejnere na javnim mjestima, a ostali otpad prema uputstvu mogu predati u Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, Mursko Središće.
  • jedan odvoz glomaznog otpada mogu naručiti po kalendaru odvoza besplatno, dok se kod drugog odvoza naplaćuje odvoz ili ga mogu sami dovesti i predati u Reciklažno dvorište.
  • U sva naselja će po kalendaru odvoza dolaziti Mobilno reciklažno dvorište gdje se mogu predati manje količine otpada po spisku iz uputstva.
  • Isto tako građani mogu svakih šest mjeseci dovesti do 200 kg građevinskog otpada što nastaje kod manjih građevinskih radova koje se izvode u vlastitoj režiji.

Da ostvarimo zadane ciljeve i zadržimo manje cijene svi zajedno se trebamo potruditi da otpad pravilno razvrstavamo u za to predviđene spremnike.

Posebno upozoravamo da u posudama za miješani komunalni otpad ne smije biti korisnog otpada (papira, plastike, metalne, tetrapak i staklene ambalaže) kao i ostalih sirovina koje se mogu predati u reciklažno dvorište ili trgovcima ( lijekovi, ambalaža pesticida i slično po uputama.

Isto tako u posudu za miješani komunalni otpad MKO  ne smije se odlagati biorazgradivi otpad, koji možemo sami kompostirati ili koristiti uslugu odvoza BKO.

Posude  za MKO prema Zakonu i Uredbi ne smiju biti prepunjene niti se u njima smije naći selektivni otpad ili bio otpad (ostaci i trulo voće, povrće, lišće, trava i granje) jer bi se takvi korisnici trebali kazniti  Ugovornim kaznama po cjeniku u visini 20,00 do 240,00 kn ovisno o prekršaju sukladno Odluci i Općim uvjetima isporuke usluge Grada Mursko Središće i cjenika Mursekom d.o.o. te stoga molimo da se to ne čini kako bi se izbjegle neželjene posljedice. Stanari u višestambenim zgradama trebaju obavezno koristiti uslugu odvoza BKO.   Detaljne upute o postupanju sa otpadom možete pročitati na web stranicama grada Mursko Središće ili na www.murs-ekom.hr

 

 Kalendar odvoza otpada u gradu Mursko Središće od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

za naselje Mursko Središće

 

 odvoz kanti MKOpapir i plastikametal i tetrapakodvoz biootpad BKO

(dvotjedni  odvoz)

siječanj2, 16 i 3081115 i 29
veljača13 i 275812 i 26
ožujak13 i 275812 i 26
travanj10 i 24259 i 23
svibanj8 i 2214177 i 21
lipanj5 i 1911144 i 18
srpanj3, 17 i 319122, 16 i 30
kolovoz14 i 286913 i 27
rujan11 i 253610 i 24
listopad9 i 23149 i 22
studeni6 i 2012155 i 19
prosinac4 i 1810133, 17 i 31

Kalendar odvoza otpada u gradu Mursko Središće od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

za naselje Hlapičina

 

 odvoz kanti MKOpapir i plastikametal i tetrapakodvoz biootpad BKO

(dvotjedni odvoz)

siječanj2, 16 i 3081115 i 29
veljača11 i 254712 i 26
ožujak11 i 254712 i 26
travanj8 i 26 (zamj.)149 i 23
svibanj6 i 2013167 i 21
lipanj3 i 1710134 i 18
srpanj1, 15 i 298112, 16 i 30
kolovoz12 i 262 (zamj.)813 i 27
rujan9 i 232 i 30510 i 24
listopad7 i 2139 i 22
studeni4 i 1811145 i 19
prosinac2, 16 i 309123, 17 i 31

 

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

 

 Hlapičina – kod trgovine METSS-a
28.03.2019.07.15 – 08.45
18.07.2019.07.15 – 08.45
21.11.2019.07.15 – 08.45

 

 

 

Kalendar odvoza otpada u gradu Mursko Središće od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

za naselja Peklenica, Križovec i Štrukovec

 

 odvoz kanti MKOpapir i plastikametal i tetrapakodvoz biootpad BKO

(dvotjedni odvoz)

siječanjKRIŽ/ŠTRUK- 4, 15 i 29

PEKL – 14 i 28

81115 i 29
veljača12 i 266912 i 26
ožujak12 i 266912 i 26
travanj9 i 23369 i 23
svibanj7 i 2115187 i 21
lipanj4 i 1812154 i 18
srpanj2, 16 i 3010132, 16 i 30
kolovoz13 i 2771013 i 27
rujan10 i 244710 i 24
listopad11 (zamj.) i 22259 i 22
studeni5 i 1913165 i 19
prosinac3, 17 i 3111143, 17 i 31

 

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

 

 Štrukovec – kod trgovine METSS-aKrižovec kod trgovine METSS-aPeklenica – kod Društvenog doma
28.03.2019.09.00 – 10.3010.45 – 12.1512.30 – 14.00
18.07.2019.09.00 – 10.3010.45 – 12.1512.30 – 14.00
21.11.2019.09.00 – 10.3010.45 – 12.1512.30 – 14.00

(GMS, foto arhiva Muralista)