MEĐIMURSKE VODE FINANCIRAJU, A GRAĐANI PLAĆAJU SPOJNI VOD DO SITNICA !

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 16.07.2013. godine na 7. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Zadravec Zoran, Matije Gupca 92, Mursko Središće – pismo namjere za korištenje javne površine na šetnici za potrebe ugostiteljskog objekta prima se na znanje, te se utvrđuje da se javna površina od 62 m2 može dati na korištenje po cijeni od 1,00 kn/m2 dnevno uz popust od 50% utvrđen Odlukom o porezima Grada Mursko Središće, što bi za navedenu javnu površinu iznosilo 31,00 kn dnevno tj. 930,00 kn mjesečno, za 12 mjeseci u godini. Poziva se Zadravec Zoran da se nakon otvaranja ugostiteljskog obrta ili trgovačkog društva javi u Ured Grada radi sklapanja ugovora o korištenju javne površine prema gore navedenim uvjetima, na rok od 5 godina uz mogućnost produženja na dodatnih 5 godina u slučaju pridržavanja ugovornih obveza, te uz obvezu revizije ugovora nakon 1 godine najma. U gore navedenom ugovoru novoosnovani ugostiteljski obrt ili trgovačko društvo obavezat će se izraditi pokretni paviljon sa šankom površine 12 m2, u skladu s idejnim rješenjem dostavljenim uz pismo namjere. Za sastavljanje i pripremu ugovora zadužuje se tajnik Štefanić Miljenko,

2.      „Tim Babić“ d.o.o. Selnica – ponuda za održavanje javnih i zelenih površina prima se na znanje te će se iste usluge koristiti prema potrebi Grada,

3.      KUD „Mura“ Mursko Središće, tamburaška sekcija – odobrava se zamolba za nabavu elektro-opreme u iznosu od 2.500,00 kn, što će se podmiriti iz sredstava za KUD „Mura“ nakon rebalansa gradskog proračuna,

4.      „Mega parketi“ Kotoriba – privaća se ponuda za parketarske radove u sportskoj dvorani u iznosu od 7.500,00 kn, uz napomenu gradonačelnika da je za isto potrebno tražiti popust od 10%, za što se zadužuje domar sportske dvorane Kutnjak Bojan,

5.      DVD Mursko Središće – zamolba za pomoć pri iznajmljivanju poslovnih prostora od 40 m2 na adresi Frankopanska 8, Mursko Središće prima se na znanje te će Grad sve potencijalne interesente uputiti na DVD Mursko Središće,

6.      Novinić Stjepan, Kralja Tomislava 14, Mursko Središće – zamolba za jednokratnu pomoć dostavlja se Socijalnom vijeću i VMO Peklenica na razmatranje i rješavanje,

7.      „Međimurske vode“ Čakovec – prihvaća se prijedlog sporazuma o uređenju međusobnih odnosa u financiranju izrade projektne dokumentacije za spojni vod Mursko Središće – Sitnice u iznosu od 17.850,00 kn. Navedena sredstva osigurati će „Međimurske vode“ iz naknade za razvoj u cijeni vodi prikupljene na području Grada Mursko Središće,

8.      Turk Tajana, ŠK Mursko Središće – odobrava se zamolba za donaciju za nastup na Europskom šahovskom prvenstvu u Budvi (Crna Gora) od 28.09. do 09.10.2013. godine, uz isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od 500,00 kn iz sredstava za sport,

9.      Hamer Dražen, Štrukovec 97 – zamolba za socijalnu pomoć dostavlja se Socijalnom vijeću i VMO Štrukovec na razmatranje i rješavanje,

10.  VMO Sitnice – odobrava zamolba za održavanje javnih površina u Sitnicama i za organiziranje istog zadužuje se referent Šimunić Antun, dok se zamolba za ubrzanje postupka priključenja na oborinsku kanalizaciju i dalje rješava prama pravilima struke i zakonskim propisima u sklopu projekta uređenja naselja Sitnice,

 

11.  „HJ Projekt“ Mursko Središće – očitovanje u svezi etažne jedinice broj 3-poslovna zgrada sagrađena na k.č.br. 407/5 u k.o. Mursko Središće dogovoriti će sa u skladu sa zakonskim propisima sa predstavnicima navedenog poduzeća i pripremiti za razmatranje i usvajanje na sjednici Gradskog vijeća u slučaju postizanja konačnog dogovora za kupnju navedenog poslovnog prostora, za što se zadužuje tajnik Štefanić Miljenko,

  

12.      Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          „Poslovne zone Rijeka“ d.o.o., Podhum bb, Dražice – nakon provjere potreba Osnovne škole Mursko Središće u svezi kupnje i količine edukativnih brošura „Alkohol i mladi“, „Mladi i droga“ te „Kockanje i mladi“ u sklopu projekta „Zdrav za pet“ zaključeno je da Grad naručuje po 20 komada od svake brošure, dakle ukupno 60 komada brošura po cijeni od 10,00 kn plus PDV po komadu,

          Za definiranje načina i rokova rušenja drva u gospodarskoj zoni Brezje zadužuje se referent Šimunić Antun, a za obavještavanje medija u svezi istog zadužuje se referent za informiranje Bračko Bojan,

          Zbog učestalih pojava vandalizma na šetnici uz Muru u Murskom Središću, referent Šimunić Antun zadužuje se za prikupljanje ponuda za nabavu nadzornih kamera za područje šetnice, centra te tržnice i prostora autobusne postaje, a isti problem se i nadalje treba rješavati u suradnji sa Policijskom postajom Mursko Središće,

          Zbog učestalih pojava vandalizma u prostoru javnog WC-a na tržnici u Murskom Središću, gradonačelnik usvaja zaključak da će se javni WC zaključavati svakog dana u 22,00 sati, a za organizaciju istog zadužuje se referent Šimunić Antun,

          Referent Šimunić Antun zadužuje se za dogovor sa kiparima u svezi završavanja izrade i postavljane skulptura na šetnici uz Muru u Murskom Središću,

          Tajnik Štefanić Miljenko zadužuje se za pripremu odluke o reorganizaciji sastava Vijeća za prevenciju, i isto se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

          Zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko i referent Šimunić Antun zadužuju se za analizu 2 ponude pristigle po natječaju za izradu zaštitne ograde na šetnici uz Muru u Murskom Središću,

          Zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko i referent Šimunić Antun zadužuju se za analizu 2 ponude pristigle po natječaju za popravak javne rasvjete,

          Pokrenut će se postupci ovrhe za sve dužnike komunalne naknade i ostalih potraživanja starijih od 6 mjeseci, a za dužnike sa dugom iznad 5.000,00 kn pokrenut će se postupak ovrhe na nekretninama te će se 01.12.2013. godine u skladu sa Općim poreznim zakonom na službenoj web stranici Grada objaviti lista dužnika sa dospjelim valutama plaćanja,

          Gradonačelnik prima na znanje polugodišnji izvještaj o financijskom poslovanju Grada Mursko Središće koji je prezentirala voditeljica Kraljić Marija, te se isto dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/13-01/698

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1

Mursko Središće, 16.07.2013.

GRADONAČELNIK:

 

Srpak Dražen