JAVNI POZIV VLASNICIMA NEKRETNINA UZ DRŽAVNU CESTU OD MURSKOG SREDIŠĆA DO SLEMENICA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, rješavajući po zahtjevu društva Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, (OIB: 55545787885), zastupano po opunomoćeniku VIA-PLAN d.o.o., Varaždin, Ivana Severa 15, u predmetu izdavanja lokacijske dozvole, na temelju odredbe članka 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (²Narodne novine² broj 153/13.) upućuje

 

JAVNI POZIV

 

 

vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama u k.o. Mursko Središće, k.o. Zebanec, k.o. Štrukovec, k.o. Zasadbreg, k.o. Žiškovec i k.o. Mačkovec za koje se izdaje lokacijska dozvola, te vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nekretninama za koju se izdaje lokacijska dozvola za zahvat u prostoru:

rekonstrukcija državne ceste D209 dionica Mursko Središće – Slemenice da izvrše uvid u spis predmeta lokacijske dozvole radi izjašnjenja.


Uvid u spis predmeta lokacijske dozvole mogu izvršiti:
– osobe s dokazom da su stranke u postupku (izvadak iz zemljišne knjige kojim se dokazuje svojstvo stranke, te osobnu iskaznicu kojom se utvrđuje identitet stranke); 
– opunomoćenik stranke s dokazom da zastupa stranku (ovjerena punomoć),

dana, 11. kolovoza 2014. godine, u vremenu od 9,00-11,00 sati,

 

u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, soba br. 5

Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ili njezin opunomoćenik ne odazovu ovom pozivu.
Stranka koja se nije odazvala ovom pozivu na uvid u spis predmeta ne može zbog toga tražiti obnovu postupka.

 

KLASA: UP/I-350-05/14-01/10
URBROJ: 2109/1-09/1-14-4
Čakovec, 30. srpnja 2014.

Javni poziv možete pročitati ovdje. (PDF)

 

                                                                    http://www.medjimurska-zupanija.hr