GRAD MURSKO SREDIŠĆE DAJE U ZAKUP POSLOVNI PROSTOR U SPORTSKOJ DVORANI

Objava natječaja za zakup poslovnog prostora u Murskom Središću u sklopu sportske dvorane

Temeljem članka 6.st.6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine„ broj 125/11) i točke (IV) Odluke Gradskog vijeća o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u sklopu sportske dvorane u Murskom Središću Klasa: 021-05/15-01/2040, gradonačelnik Grada Mursko Središće raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

 

za zakup poslovnog prostora u sportskoj dvorani u Murskom Središću

 

 

(I)

Grad Mursko Središće daje u zakup putem javnog natječaja poslovni prostor u vlasništvu Grada Mursko Središće u sklopu sportske dvorane u Murskom Središću, 154,05 m2, a koji se sastoji od:

-foaje gledatelja površine 110,70 m2,

-sanitarni čvor površine 33,55 m2,

-dva spremišta površine svako po 4,90 m2

 

(II)

Poslovni prostor u sklopu sportske dvorane u Murskom Središću iz točke (I) ovog natječaja daje se u zakup uz slijedeće uvjete:

-Poslovni prostor iz točke (I) ovog natječaja daje se u zakup isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,

-Ugovor o zakupu sklapa se na vremensko razdoblje od 10 godina,

-Početna cijena zakupa iznosi 40,00 kuna / m2 (četrdeset kuna po metru kvadratnom) mjesečno,

-Zakupnina se plaća svakog petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec, i to proporcionalno broju radnih sati u kojima je zakupnik u zakupljenom prostoru obavljao ugostiteljsku djelatnost. Broj radnih sati u kojima je zakupnik u zakupljenom poslovnom prostoru obavljao ugostiteljske djelatnosti utvrđuje se od strane službenika kojeg za to posebnom odlukom ovlasti gradonačelnik Grada Mursko Središće,

-Zakupnik u zakupljenom prostoru nije ovlašten obavljati ugostiteljsku djelatnost za vrijeme održavanja zabavnih, kulturnih i ostalih manifestacija i događanja u sportskoj dvorani za organizaciju kojih zakupnik od strane Grada Mursko Središće nije odabran kao ponuditelj koji u cijelosti preuzima organizaciju, osim u slučaju da isto ugovori izravno s organizatorom manifestacije ili događanja,

-Rok za podnošenje ponude iznosi 7 dana od dana objave natječaja za zakup poslovnog prostora,

-Ponuda treba sadržavati:

naziv (tvrtku ili skraćenu tvrtku) i poslovno sjedište ponuditelja,

potvrdu nadležne Porezne uprave nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj,

ponudu zakupnine ne manju od početne cijene zakupa utvrđene ovom odlukom,

datum i pravovaljani potpis ponuditelja.

-Adresa na koju se šalju ponude: Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće s naznakom «PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U MURSKOM SREDIŠĆU U SKLOPU SPORTSKE DVORANE – NE OTVARAJ». Otvaranje ponuda je javno uz mogućnost prisustvovanja ponuditelja i ostalih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, a održati će se dana 03.02.2016.g. u 12:00h u gradskoj vijećnici Grada Mursko Središće na adresi: Trg bana Josipa Jelačića 10.

(III)

Odluku o najpovoljnijoj ponudi temeljem najviše ponuđene cijene zakupa donosi gradonačelnik Grada Mursko Središće, odnosno od njega ovlašteno tijelo u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda. Grad Mursko Središće zadržava pravo poništenja natječaja bez obveze posebnog obrazloženja ponuditeljima.

S poštovanjem

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak

dvorana