TURISTIČKA BRODICA NA RIJECI MURI – TRAŽI SE ORGANIZATOR VOŽNJE

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće raspisuje sljedeći

Ponovljeni neobvezujući javni poziv za iskazivanje interesa za organizaciju vožnje turističkom brodicom na rijeci Muri

 

(I)

Grad Mursko Središće objavljuje javni poziv zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama za obavljanje usluge prijevoza putnika na turističkoj brodskoj liniji u dužini od cca 3,0 km Lučica uz šetnicu na rijeci Muri – lokacija „Zev“ – Lučica uz šetnicu na rijeci Muri

Učestalost prijevoza: procjena 4 puta dnevno, odnosno po potrebi, u skladu s potrebama putnika. Vremenski period pružanja usluge prijevoza putnika turističkom brodicom: od 01. ožujka do 01. prosinca prema mogućnostima u skladu s vremenskim uvjetima.

(II)

Zbog specifičnosti tražene usluge Grad Mursko Središće obavještava potencijalne kandidate da se plovidba i prijevoz putnika na trasi planirane rute može obavljati isključivo čamcima za prijevoz putnika do 12 putnika u postojećem stanju vodotoka uz odobrenje lučke kapetanije o posebnim uvjetima plovidbe, prihvata putnika, mjesta za vez te odobrenja Hrvatskih voda i Grada Mursko Središće.

(III)

Poželjno je da su pravne i fizičke osobe koje se javljaju na javni poziv registrirane za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika u vodnom prometu. U obzir će se uzeti i ponude-pisma namjere i pravnih ili fizičkih osoba koje na dan podnošenja pisma namjere nisu registrirane za prijevoz putnika u vodnom prometu pod uvjetom da u pismu namjere navedu da će do početka obavljanja usluge prijevoza obaviti registraciju djelatnosti sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Grad Mursko Središće se za potrebe turističke brodske linije obvezuje osigurati adekvatna pristaništa za putnike.

(IV)

Pravne i fizičke osobe koje se javljaju na ovaj javni poziv dužne su u pismu namjere navesti svoj naziv, odnosno ime i prezime, OIB te sjedište, odnosno prebivalište.

(V)

Adresa na koju se šalje ponuda je: Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće s naznakom „INTERES ZA ORGANIZACIJU VOŽNJE TURISTIČKOM BRODICOM NA RIJECI MURI“.

Rok za dostavu ponuda je 22.04.2016. godine.

S poštovanjem.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak