RASPISAN NATJEČAJ ZA POMAGAČA U VRTIĆU ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Nedavno osnovan Savez udruga za uključivanje djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav Međimurske županije „Prvi korak“,
raspisuje javni natječaj za zapošljavanje osobnih pomagača djeci s teškoćama u razvoju u vrtićima na području Međimurske županije.

 

SAVEZ UDRUGA  ZA UKLJUČIVANJE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ODGOJNO OBRAZOVNI SUSTAV MEĐIMURSKE ŽUPANIJE „PRVI KORAK“

Čakovec, Josipa Kozarca 1

OIB: 70875548023

Raspisuje

 
N A T J E Č A J
za pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju

 • više izvršitelja na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. presliku diplome/svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
  2. presliku domovnice
  3. kratak životopis
  4. presliku rodnog lista
  5. presliku osobne iskaznice
  6. Potvrdu o nekažnjavanju
  7. vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13)
 2. potvrde o doedukacijama i volonterskim kompetencijama
  9. Preporuke

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

 
Natječaj je otvoren od 18.09. 2015. do 25. 09. 2015. godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝za natječaj za izbor pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju – ne otvarati ˝, na adresu: Savez udruga “PRVI KORAK”, Čakovec, Josipa Kozarca 1.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Savez udruga „Prvi korak“ Čakovec

logo-kantonalnog-udruzenja-roditelja