Raspisan Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisao je Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji. Povjerenstvo ima pet članova koje na temelju javnog poziva imenuje Županijska skupština Međimurske županije na mandat od četiri godine iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata. Članovi Povjerenstva primaju naknadu za svoj rad, a sredstva za naknade osiguravaju se u Proračunu Međimurske županije.

Članovi Povjerenstva prate primjenu propisa na području Županije koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata, prate povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije, predlažu poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Županije, obavještavaju Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata, podnose Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu te obavještavaju javnost o povredama prava pacijenata.

Kandidati svoju kandidaturu sa svim traženim podacima mogu podnijeti elektronski putem obrasca koji se nalazi na mrežnim stranicama Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr) na email: [email protected] ili je dostaviti u pisanom obliku na adresu: Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom „Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji“. Navedeni obrazac kandidat za člana Povjerenstva obavezno vlastoručno potpisuje.

Dokumentacija koja se prilaže prijavi uz obrazac:  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci). Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od dana objave javnog poziva.

Detaljnije informacije o Javnom pozivu možete pronaći na sljedećem linku:  https://medjimurska-zupanija.hr/2022/01/19/javni-poziv-za-predlaganje-kandidata-za-imenovanje-clanova-povjerenstva-za-zastitu-prava-pacijenata-u-medimurskoj-zupaniji-4/

Služba za poslove župana