POČINJU UPISI DJECE U DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK“

Na temelju članka 25. Statuta Dječjeg vrtića „Maslačak“ i Odluke o upisima djece u vrtić za pedagošku godinu 2016./2017.,klasa: 601-02/16-01/44-1, ur.broj:2109-82/16-01 od 14.03.2016., Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće objavljuje

                                                  U P I S E

 

DJECE U DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK“ MURSKO SREDIŠĆE

I  PODRUČNO ODJELJENJE PEKLENICA ZA

PEDAGOŠKU   GODINU  2016./2017.

I.

U Dječji vrtić „Maslačak“ Mursko Središće upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2016. navršavaju jednu godinu do polaska u školu.

U Područno odjeljenje Peklenica upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2016. navršavaju tri godine do polaska u školu.

II.

Programi koje vrtić ostvaruje tijekom pedagoške godine 2016./2017. su sljedeći:

  • redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o djeci predškolske dobi
  • cjelodnevni – 10 satni boravak
  • poludnevni – 6 satni boravak

4 satni boravak

III.

Upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2016./2017. vršiti će se od 02.05.2016. do 13.05.2016. godine, svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 sati u Dječjem vrtiću „Maslačak“, Trg braće Radića 4, Mursko Središće.

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona 543-440

/Mursko Središće/ , 097 6240644 /Peklenica/

02

04

03