Izabran novi sastav Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji – Gordana Prebeg nova predsjednica

Zakonom o zaštiti prava pacijenata određeno je da se u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata u svim jedinicama područne (regionalne) samouprave osniva Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata pri upravnom tijelu nadležnom za poslove zdravstva i socijalne skrbi.

Krajem svibnja održana je konstituirajuća sjednica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji.

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji djeluje u novoizabranom sastavu:

 1. Gordana Prebeg – predsjednica
 2. Sanja Zdolec-Križaić – zamjenica predsjednice
 3. Alenka Novak – član
 4. Andrija Lesar – član
 5. Boža Škvorc – član

Zadaće Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji su:

 • pratiti povrede pojedinačnih prava pacijenata
 • predlagati poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata
 • pratiti primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava pacijenata
 • obavještavati javnost o povredama prava pacijenata
 • obavještavati bez odgađanja Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata
 • podnositi skupštini jedinice područne (regionalne) samouprave i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu

Ako smatrate da su Vam kao pacijentu pružanjem zdravstvene zaštite povrijeđena neka od zakonom zajamčenih prava, možete se obratiti Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata, na broj mobitela 099/813-8883, odnosno poštom na adresu:

Međimurska županija,

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata,

Ruđera Boškovića 2

40 000 Čakovec

ili putem e-mail adrese: [email protected]
Pritužbu molimo da podnesete u pisanom obliku i vlastoručno potpišete. Priloge uz pritužbu dovoljno je dostaviti u običnoj preslici ili skenirano.

Služba za poslove župana