Grad Mursko Središće neće pokretati ovrhe

Grad Mursko Središće uzimajući u obzir izvanredne okolnosti vezane uz pandemiju COVID – 19 neće pokretati postupke ovrhe prema građanima koji su obveznici plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda, a kod kojih je utvrđeno dugovanje.

 Građanima će biti omogućena obročna otplata njihovih dugovanja koja će biti regulirana putem rata i neće se naplaćivati nikakva kamata.

Grad Mursko Središće će dužnicima kojima iznos dospjelog dugovanja prelazi 1.500,00 kuna poslati poziv za obročnu otplatu dugovanja po osnovi komunalne naknade  i naknade za uređenje voda u kojem će se navesti iznos dospjelog dugovanja. Dužnicima kojima iznos dugovanja ne prelazi 1.500,00 kuna bit će poslana opomena, a isti će moći podmiriti dugovanje otplatom na rate bez kamata.

Pozivamo da dužnici po primitku poziva, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine kontaktiraju Grad Mursko Središće na broj telefona 040/ 370- 774,  kako bi se regulirala obročna otplata (otplata na rate) dugovanja bez obračuna kamata te kako bi se izbjegle sve neželjene posljedice za dužnike.

 

 (Grad Mursko Središće)