Grad Mursko Središće: Javna obavijest – Program zaštite divljači

Na temelju članka 77. stavak 2. Zakon o lovstvu (“Narodne novine”, broj 99/18., 32/19. i 32/20.) i godišnjeg plana za poduzimanje određenih mjera za sprečavanje štete od divljači kojega je donio Grad Mursko Središće na temelju Programa zaštite divljači “GRAD MURSKO SREDIŠĆE” daje:

JAVNU  OBAVIJEST

Obavještavaju se korisnici zemljišta koja se nalaze na površinama obuhvata Programa zaštite divljači “GRAD MURSKO SREDIŠĆE” da su dužni kod zaštite svojih površina od šteta na divljači, pravovremeno obavijestiti Grad Mursko Središće o početku šteta na površinama, kako bi Grad mogao postupiti prema spomenutom Programu i Protokolu za poduzimanje određenih mjera za sprečavanje štete od divljači, sukladno Zakonu o lovstvu.

Poduzimanje mjera za sprečavanje šteta Grad Mursko Središće nije dužan poduzimati u ograđenim voćnjacima, plantažama i sličnim nasadima koji ne pripadaju površini obuhvata Programa zaštite divljači.

Za ostvarivanje prava zaštite korisnik zemljišta je dužan dati Gradu na uvid vlasnički ili posjedovni list, odnosno ugovor o zakupu zemljišta kojeg koristi. Isto tako je dužan na zahtjev Grada omogućiti utvrđivanje položaja zemljišta na kojem je počinjena šteta.

O nastalim štetama obavijestiti komunalnog redara Grada Mursko Središće.

Drago Belše

Komunalni redar

Tel: +385 40 370 779

Mob. +385 98 212 010

E-mail: [email protected]