Zeleni tepih u gradu Mursko Središće – djeca uživala na šetnici uz Muru!

Šetnica uz Muru danas je bila posebno živa. Mnoštvo djece sudjelovalo je u igraonici „Zeleni tepih u gradu Mursko Središće“ koju je organizirala udruga MURID u suradnji s Gradom i udrugom Naša djeca. Već od 10 sati mališani su sa svojim roditeljima i koordinatoricama Ivanom, Kristinom i Željkom prionuli igranju s raznim igračkama i pomagalima te su u tome veselo uživali sve do podneva.

Za svoj „trud“ djeca su bila nagrađena sladoledom, grickalicama i sokovima, a pridružio im se i gradonačelnik Dražen Srpak koji je s njima u igri proveo neko vrijeme i veoma zadovoljan rekao da je Grad Mursko Središće prijatelj djece i da će to uvijek biti te da će pomagati na sve načine i to u svim prilikama.

MURID je udruga osnovana 2011. godine sa svrhom promicanja dobrobiti male djece u RH, a bavi se javno promotivnim, edukativnim, istraživačkim i savjetodavnim radom u području ranog razvoja djece. Pruža podršku djeci rane dobi, njihovim roditeljima i obiteljima kroz prevenciju, savjetovanje, dijagnostiku i rehabilitaciju, kao i edukaciju i senzibilizaciju okoline i javnosti na specifične potrebe djece s razvojnim i socijalnim rizicima na području sjeverozapadne Hrvatske.

Glavni ciljevi udruge su senzibilizacija opće i stručne javnosti putem medija, okruglih stolova, predavanja ili seminara i povezivanje stručnjaka raznih profila: rodilišta, dječjih bolnica te stručnih radnika/ca u zdravstvu. MURID se također bavi objavljivanjem stručnih i znanstvenih publikacija s temom rane intervencije u djetinjstvu, iniciranjem promjena u zakonodavstvu kojima se stvaraju povoljniji uvjeti za zdravi razvoj male djece i dostupnost programa rane intervencije te spostavljanjem suradnje sa svim nadležnim ministarstvima. U svrhu edukacije stručnjaka i roditelja udruga organizira stručne i znanstvene skupove iz područja rane intervencije, edukativne radionice i stručno usavršavanje članova udruge.

Udruga Naša djeca Mursko Središće je osnovana je 2017. godine  u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kvalitete života djece u skladu s Konvencijom o pravima djece Ujedinjenih naroda i cjelokupna programska aktivnost DND-a zasniva se na odredbama konvencije, te željama i potrebama djece.

Djelatnosti Udruge kojima s ostvaruju ciljevi su:

– Provodi i potiče akcije i aktivnosti za dobrobit djece uvrštene u godišnji program rada DND-a
– Potiče djecu predškolske i školske dobi na druženje, igru i razvijanje stvaralačkih aktivnosti u slobodnom vremenu
– zalaže se za ostvarivanje prava djeteta, te upoznavanje djece s pravima u radu Dječjih foruma i Dječjih gradskih vijeća
– podupire akcije i aktivnosti za djecu i s djecom u vrtićima, školama i sličnim ustanovama
– izdavanje besplatnih letaka i brošura o svom radu informiranja javnosti
– jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
– prikupljanje i raspoređivanje humanitarne pomoći prognanoj, izbjegloj, stradaloj i socijalnoj ugroženoj djeci
– razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad međunarodnih organizacija
– provedba širih društvenih akcija kao što su: Gradovi i općine prijatelji djece, Međunarodni dječji tjedan, Dan igara, Poruke djece odraslima, Majčin dan, Dan obitelji, Programi za djecu u bolnici, Ekološke aktivnosti i slično
– priprema i izvedba priredbi, izložbi, susreta i savjetovanja za članove
– iniciranje izgradnje i opreme dječjih igrališta i drugih prostora za djecu
– promicanje kvalitetnih dječjih igrački, knjiga, čestitki i suvenira sukladno posebnim propisima
– organiziranje Dječjeg sajma
– iznošenje mišljenja i prijedloga djece nadležnim tijelima i javnosti o potrebama i položaju djece u društvu
– informiranje javnosti o pravima djeteta, potrebama i položaju djece u društvu

(tekst i foto R. Tomanić)