Maslačku nova ograda, prihvaćene ponude za Etno kuću i maćuhice, obnoviti će se Tekstilna ulica

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 11.10.2017. godine na 13. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Zvonko Vrtarić, Antun Šimunić i Drago Belše) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

 

 1. VMO HLAPIČINA – prima se na znanje zapisnik 11. sjednice, te gradonačelnik nalaže Vijeću mjesnog odbora da se žurno urede odvodni kanali.
 2. Grad Mursko Središće učestvovati će na međunarodnom sajmu investicijskih projekata Rexpo 2017., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić zadužuje se za organizaciju.
 3. VMO SITNICE – prima se na znanje zapisnik iz sjednice
 4. Gradonačelnik prima na znanje da je po javnom natječaju za dodjelu 10 (deset) studentskih kredita za akademsku godinu 2017/2018. u propisanom roku pristiglo 8 prijava studenata s područja Grada Mursko Središće (Melanija Šajnović, Maja Trstenjak, Mateja Grabar, Sara Barat, Vedran Hrastić, Anamarija Goričanec, Matija Trstenjak i Adrijana Višnić), te se odobravaju studentski krediti za sve studente koji su predali prijave.
 5. U svrhu pridobivanja statusa “Grad Mursko Središće – prijatelj djece” gradonačelnik donosi Odluku o uključenju u akciju “Gradovi i općine – prijatelji djece” i Odluku o imenovanju članova Koordinacijskog odbora akcije “Grad Mursko Središće – prijatelj djece”.
 6. Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za postavljanje nove ograde oko Dječjeg vrtića “Maslačak” u 2018. godini.
 7. U Tekstilnoj ulici Mursko Središće u 2018. godini obnoviti će se stari dio pješačko-biciklističke staze.
 8. Etno kuća I. faza – od traženih 5 (pet) ponuda u roku su pristigle ukupno 2 (dvije) ponude. Prihvaća se ponuda tvrtke Mukas d.o.o. Ulica Stevea Rydera 13, Celine u ukupnom iznosu od 255.488,65 kuna.
 9. Prihvaća se ponuda OPG Trstenjak, Novakovec za sadnju mačuhica u iznosu od 1,90 kuna po komadu.
 10. U 2018. godini projektirati će se javna rasvjeta u ulici Slatine u Murskom Središću.
 11. Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za postavljanje novog rasvjetnog tijela na spoju Ul. Antuna Mihanovića i Martinske ulice u Murskom Središću.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/17-01/2262

UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1

Mursko Središće, 11.10.2017.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak