GRAD MURSKO SREDIŠĆE – JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA U 2016.

Donosimo javni poziv udrugama s područja Grada Mursko Središće za financiranje njihovih projekata i programa. Udruge posebnu pažnju moraju obratiti na rok dostave programa i da do zadanog roka održe svoje godišnje skupštine koje trebaju usvojiti financijsko izvješće za 2015. i financijski program za 2016. godinu te iste dostaviti sa programima.

Na temelju čl. 6 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge gradonačelnik Grada Mursko Središće objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV

za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga u 2016. godini

 

I.

 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga projekata/programa/manifestacija svih korisnika Proračuna Grada Mursko Središće.

U 2016. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni gdje planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 765.500,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 1.000,00 kuna po pojedinom projektu/programu/manifestaciji.

Prijave se podnose za sljedeća područja:

 1. kultura,
 2. tehnička kultura,
 3. sport,
 4. ostalo.

II.

Pod korisnicima Proračuna Grada Mursko Središće podrazumijevu se organizacije civilnog           društva i druge pravne i fizičke osobe, a naročito:

 1. Kulturne ustanove i institucije, udruge,
 2. Organizacije teničke kulture,
 3. Sportski klubovi i udruženja,
 4. Udruženja građana,
 5. Ostale udruge građana i pojedinci.

III.

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa/ manifestacije su:

– neposredna ili posredna korist za društvenu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva         na području Grada Mursko Središće

– aktivnosti utvrđene projektom/programom/manifestacijom doprinose ispunjavanju ciljeva i         prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Mursko         Središće

– organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu projekta/programa

– uspješnost u dosadašnjoj provedbi projekata/programa/manifestacije

– realan odnos troškova i očekivanih rezultata projekta/programa/manifestacije

– suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Grada Mursko Središće, Međimurske          županije, inozemstva

– inovativnost i primjenjivost projekta/programa/manfestacije

– projekti/programi/manifestacije verificirani od strane nadležnih institucija

-uključenost volonterskog rada, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine

– sufinanciranje iz drugih izvora (Međimurske županije, nadležnih ministarstava, zaklada,             EU fondova, privatnih donatora i slično)

– uređen sustav prikupljanja članarina

IV.

Uvjeti koje udruge moraju zadovoljavati za dodjelu sredstava za sufinanciranje prijavljenih projekata/programa/manifestacija su sljedeći:

– da su upisane u registar udruga i u registar neprofitnih organizacija

– da su se svojim statutom opredjelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;

– da su uredno ispunile obveze iz 2015. godine (program rada i financijski plan)

– da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdrastveno     osiguranje i      plaćanja poreza  drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;

– da se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja             projekta/programa/manifestacije ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za   prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima        financiranja i ugovaranja projekta i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge             (NN br. 26/15)

– da projekt/program/manifestacija bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan,     koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Grada, sukladno        kriterijima iz točke III. ovog Javnog poziva.

V.

Predlagatelji projekata/programa/manifestacija obvezni su dostaviti:

 1. Ispunjeni, potpisani i ovjeren Prijavni obrazac za sufinanciranje projekta/programa/manifestacija udruga za 2016. godinu (Obrazac br. 1);
 2. Presliku Rješenja o upisu u Registar udruga Republike hrvatske usklađenog sa Zakonom o      udrugama (NN br. 74/14);
 3. Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja. Povrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisani Javni poziv do datuma podnošenja prijave;
 4. Presliku financijskog izvješća za 2015. godinu usvojenog od strane nadležnog tijela prijavitelja projekta/programa/manifestacije;
 5. Potpisanu izjavu da za program/projekt/manifestaciju nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz inozemnih fondova i fondacija, fondova Europske unije, državnog proračuna,             proračuna drugih jedinica lokalne ili regionalne (područne) samouprave    (Obrazac br. 2);
 6. Potpisanu izjavu o partnerstvu, ako postoje partneri na projektu (Obrazac br. 3);
 7. Presliku ovjerenog Statuta udruge;
 8. Potvrdu da se protiv odgovorne osobe/ Korisnika udruge ne vodi kazneni postupak, a u slučaju novoizabranog čelnika udruge za vrijeme trajanja prijava na Javni poziv     priloži potvrdu           istog.

VI.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja te koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

a)moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta/programa

 1. b) nužni su za provođenje projekta/programa/manifestacije koji je predmet dodjele financijskih sredstva

c)trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog        upravljaja, sukladno načelima ekonomičnosti i učinkovitosti

 1. d) troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za projekt/program/manifestaciju
 2. e) troškovi potrošne robe
 3. f) troškovi podugovaranja,
 4. g) administrativni troškovi,

Prihvatljivim se neće smatrati sljedeći troškovi:

 1. a) dugovi i stavke za pokrivanje gubitka ili dugova,
 2. b) dospjele kamate,
 3. c) stavke koje se već financiraju iz javnih izvora,
 4. d) kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa/manifestacije, kada se vlasništvo mora prenijeti na korisnika      financiranjai/ili             partnere najkasnije po završetku projekta/programa/manifestacje,
 5. e) gubici na tečajnim razlikama, ili
 6. f) zajmovi trećim stranama.

VII.

Prijedlozi projekata/programa/manifestacija, primljeni sukladno ovom pozivu, dostavljaju se na adresu:

Grad Mursko Središće

Trg bana Josipa Jelačića 10

40315 Mursko Središće

 

 

uz naznaku „Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga iz Proračuna Grada Mursko Središće u 2016. godini – NE OTVARAJ“.

Prijedlozi se šalju preporučenom poštom ili u zatvorenoj omotnici predajom u pisarnici Grada Mursko Središće.

            Rok za podnošenje prijedloga projekata/programa/manifestacije je 02.03.2016. godine

 

VIII.

Neće se razmatrati prijedlozi koji su nepotpuni i nepravovremeni, te prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanoj prijavnici.

IX.

Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Grada Mursko Središće www.mursko-sredisce.hr

Obrasci se popunjavaju ručno ili pomoću računala.

Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na br. tel. 370 771 ili na e-mail: [email protected]

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17