Općina Selnica – Odluka o dodjeli poklon bonova umirovljenicima s područja općine povodom uskrsnih blagdana

Na temelju članka 46. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 5/21 i 16/22), načelnik Općine Selnica dana 6. ožujka 2023. godine donosi:

O D L U K U

o dodjeli poklon bonova umirovljenicima s područja Općine Selnica povodom uskrsnih  blagdana

 

Članak 1.

Umirovljenicima s područja Općine Selnica koji primaju mirovinu/e do 200,00 eura, povodom uskrsnih  blagdana dodijelit će se poklon bon u vrijednosti od 40,00 eura.

Umirovljenicima s područja Općine Selnica koji primaju mirovinu/e od 200,01 eura do 350,00 eura, povodom uskrsnih blagdana dodijelit će se poklon bon u vrijednosti od 35,00 eura.

 

Članak 2.

 

Planirana sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Općine Selnica za 2023. godinu.

Članak 3.

Osobe koje ostvaruju pravo na poklon bon povodom uskrsnih blagdana na način utvrđen u članku 1. ove Odluke, dužni su dostaviti obrazac Izjave o visini mirovine i potvrdu o visini posljednje mirovine.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 551-01/23-01/04

URBROJ: 2109-15-23-01

U Selnici, 6. ožujka 2023.

Načelnik Općine Selnica

Ervin Vičević

Općina Selnica, foto: Tin Tomanić